Jobbar du på ett museum, arkiv eller bibliotek i Sverige? Delta i enkät

Submitted by Isto Huvila on Mon, 02/07/2011 - 21:06
 
Vi håller på att undersöka arkivariers, bibliotekariers och informationsspecialisters samt museianställdas syn på arkivens, bibliotekens och museernas nutida och framtida samhälleliga roll. 
 
Det skulle vara ytterst värdefullt om Du som arkivarie, bibliotekarie, informationsspecialist eller museianställd skulle kunna delta i undersökningen genom att fylla i en kort enkät. Tre presentkort på 200 SEK ska lottas ut bland de som fyller i enkäten.
 
Syftet med enkäten är att samla in idéer om den inverkan och betydelse som arkiv, bibliotek och museer kan och borde ha i det framtida samhället, vilka de främsta faktorerna är som bidrar till att nå dessa målsättningar och vilken slags roll dessa institutioner skulle kunna ha i medborgarnas liv. 
 
Enkäten är en del av ett kollaborativt svenskt-kroatiskt forskningsprojekt “Arkiv, bibliotek och museer i det framtida samhället” lett av Dr. Isto Huvila (Institutionen för ABM, Uppsala universitet) och Dr. Sanjica Faletar Tanackovic (Filosofiska fakulteten, Osijek universitet, Kroatien) och genomfört tillsammans med en grupp studenter från de två universiteten. Syftet med projektet är att skapa bättre förståelse för hur arkiv-, biblioteks- och museianställda själva uppfattar sitt arbete och dess framtida roll i Sverige och Kroatien. 
 
Tillsammans med tidigare forskningsresultat om allmänhetens syn på arkivens, bibliotekens och museernas roll, bidrar våra resultat till utveckling av metoder för framtida arbete vid dessa institutioner och identifiering av möjliga samarbetsformer och -områden med medborgare och andra organisationer. Projektet samlar och sammanfattar även de bästa metoderna och strategierna för framtiden och skapar en sammanfattning av de anställdas syn som kan användas i diskussioner med beslutsfattare och medborgare. 
 
Resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift och ska finnas tillgängliga på den öppna webben. En länk till resultaten kommer att finnas på enkätwebbsidan. 
 
Enstaka svar hanteras konfidentiellt, data kommer inte att överlåtas till tredje parter eller användas för icke-akademisk forskning. 
 
Alla respondenter kommer att hållas strikt anonyma. 
 
 
Mera information om projektet finns på http://www.abm.uu.se/index.php?sida=5&id=121